Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913276
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1002
1458
13477
3883856
38463
86535
3913276
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 13:39:26

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

สภาพทั่วไปของตำบลห้วยเตย

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

       ข้อมูลทั่วไป  ทำเลที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย   ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอซำสูง ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ    40  กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2152  ตัดผ่านทุกหมู่บ้าน  มีพื้นที่ประมาณ   36  ตารางกิโลเมตร  หรือมีเนื้อที่ประมาณ  22,325  ไร่  มีเขตการปกครอง  7  หมู่บ้าน  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่ใกล้เคียง  ดังนี้  
       ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตำบลคำแมด  
       ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม  
       ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน
       ทิศใต้    ติดต่อกับ ตำบลกระนวน  อำเภอซำสูง  

ภูมิประเทศ
      โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน  เหมาะแก่การทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ทำนาทำไร่ สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  

เขตปกครอง  
       หมู่ที่  1  บ้านห้วยเตย   ผู้ใหญ่บ้าน    นายบุญธรรม  มุ่งหมาย  
       หมู่ที่  2  บ้านหัวฝาย    ผู้ใหญ่บ้าน    นายบุดดี   เบ้าชะนะ  
       หมู่ที่  3  บ้านโสกขาแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน     นายวิไล  ละมัยกลาง  
       หมู่ที่  4  บ้านสว่าง  กำนัน   นายอุดม  แสนบุตร  
       หมู่ที่  5  บ้านหลุบเลา   ผู้ใหญ่บ้าน     นายลำใย  พลอามาตย์  
       หมู่ที่  6  บ้านซำโอง  ผู้ใหญ่บ้าน นายลำดวน   จันโนราช  
       หมู่ที่  7  บ้านหนองขาม   ผู้ใหญ่บ้าน     นายเปลี่ยน  บรรดิษฐ์

 ประชากร

 หมู่ที่ ครัวเรือน   ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร
 หมู่ที่ 1  241  446  479 925
 หมู่ที่ 2  112  173  193 366
 หมู่ที่ 3  253  447  477 924
หมู่ที่ 4 161 267 254 521
หมู่ที่ 5 170 276 293 569
หมู่ที่ 6 172 313 331 644
หมู่ที่ 7 133 256 222 478
รวม 1242 2178 2249 4427

      *** ข้อมูลประชากร  ณ เดือนพฤศจิกายน  2557

สังคมและการเมือง   
      สมาชิก  อบต.   14  คน   
      เขตเลือกตั้ง  อบต.  7  เขต   
      หน่วยเลือกตั้ง  อบต.  7  หน่วย
      ผู้ใหญ่บ้าน   6  คน  
      กำนัน    1  คน   
การศึกษา 
      โรงเรียนประถม     4 แห่ง
      โรงเรียนมัธยม(โรงเรียนขยายโอกาส)  2 แห่ง
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1 แห่ง
      ห้องสมุดประชาชน    7 แห่ง
      ศูนย์การเรียนชุมชน    1 แห่ง

สถาบันทางศาสนา
      วัด / สำนักสงฆ์   7  แห่ง  

สาธารณสุข
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      สถานีตำรวจ   -  แห่ง ศูนย์ 
      อปพร.   1  แห่ง
     ตู้ยามตำรวจ   1  แห่ง  

คมนาคม   
     ถนนลูกรัง/ดิน   101  สาย
     ถนนลาดยาง   -  สาย   
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  72  สาย   
     สะพานข้ามลำห้วย  1  แห่ง  

ทรัพยากรน้ำ
     ลำห้วย    2  สาย
     บึง / หนอง   23  แห่ง  

ทรัพยากรดิน   
     พื้นที่ทำนา   10,600  ไร่   
     พื้นที่ทำไร่   10,638  ไร่   
     พื้นที่ทำสวน/พืชผัก  90  ไร่   
     พื้นที่ทำการเลี้ยงสัตว์  598  ไร่  

ทรัพยากรป่าไม้   
     ที่ป่าสาธารณประโยชน์  8  แห่ง

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
    ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในพื้นที่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลห้วยเตยและของชาวอีสาน  และมีส่วนช่วยในการยึดเหนี่ยวเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  โดยสามารถอธิบายได้  ดังนี้ ฮีตสิบสองมาจากคำสองคำได้แก่ ฮีต คือคำว่า จารีต ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที่ดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้นฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยมีธรรมเนียมเป็นประจำในแต่ละเดือน  ดังนี้

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562