Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913234
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
960
1458
13435
3883856
38421
86535
3913234
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 13:14:26

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

         ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนตำบลห้วยเตย  ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2558-2560 )   เป็นการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อกำหนดว่าในอนาคตภายในสามปีถัดจากนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจะพัฒนาไปในทิศทางใด  และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาแน่นอนตรวจสอบได้  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

        วิสัยทัศน์ (VISION) “ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี  อาหารปลอดภัยจากสารพิษ
                                   เศรษฐกิจดี ชุมชนน่าอยู่  ผู้คนมีคุณภาพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

        พันธกิจ(MISION)  
                 1)   ส่งเสริม  และสนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  การสาธารณสุข  การกีฬา 
                       การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
                 2)   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถชุมชนในการเพิ่มทักษะอาชีพ 
                       และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                 3)   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                       ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
                 4)   พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุน  การบริการ การท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  
                 5)   พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล 
                       และเกิดประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมและยั่งยืน          
                 6)   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีความทันสมัย  เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                 7)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกขั้นตอน
      จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
                 1) ส่งเสริมทักษะของคนในชุมชนให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
                 2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและมั่นคง
                 3) เพื่อพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน
                 4) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 5) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอันพึงปรารถนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
                 6) เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                 7) เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                 1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับครอบคลุมทุกช่วงอายุการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผสมผสานการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  สนับสนุนการแพทย์แผนไทย  ตลอดจนการควบคุมป้องกันโรค การกีฬาและนันทนาการการสวัสดิการการส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็งและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  กลยุทธ์  
                      1) การส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการ 
                      2) ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวเข้มแข็งอบอุ่นด้วยมิติทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
                      3) ส่งเสริมมาตรฐานการสาธารณสุขการแพทย์และสวัสดิการ

                  แนวทางการพัฒนา
                      1) พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
                          เตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                      2) พัฒนา เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  แก่เด็กและเยาวชน
                      3) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
                      4) พัฒนาส่งเสริมและเพิ่มทักษะการดูลุขภาพของตนอง  ครอบครัวและชุมชน
                      5) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

                  ตัวชี้วัด
                      1) จำนวนประชากรที่ได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบในระดับที่สูงขึ้น  เพิ่มมากขึ้น
                      2) จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามเพิ่มมากขึ้น
                      3) จำนวนผู้เข้ารับการบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนลดลง
                      4) จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น
                      5) จำนวนปัญหาสังคมที่มีต้นเหตุมาจากเยาวชนลดลง

                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ เป้าหมาย เพื่อพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบคมนาคม  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งเพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข กลยุทธ์ 
                      1) พัฒนา ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค
                      2) ส่งเสริมสนับสนุนระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในในท้องถิ่น
                      3) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

                   แนวทางการพัฒนา
                      1) พัฒนาระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค
                      2) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในในท้องถิ่น
                      3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่ย้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข

                  ตัวชี้วัด
                      1) โครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                      2) จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยในในท้องถิ่น
                      3) จำนวนประชากรผู้ติดยาเสพติดลดลง

            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ให้มีคุณภาพที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการพัฒนาการเกษตร  การอุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน กลยุทธ์ 
                     1) พัฒนาการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
                     2) พัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือน

                แนวทางการพัฒนา 
                     1) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     2) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

               ตัวชี้วัด
                     1) จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรแผนใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     2) จำนวนสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น
                     3) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงขึ้น

         4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนการจัดการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  และยั่งยืนมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดินเพื่อป้องกันการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำซึ่งสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด กลยุทธ์ 
              ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการเพื่ออนุรักษ์  พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

             แนวทางการพัฒนา
                     1) สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                     2) อนุรักษ์  ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าและป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
                     3) พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการเชิงพื้นที่
                     4) การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชน

             ตัวชี้วัด
                     1) จำนวนประชากรที่ร่วมโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                     2) พื้นที่ตัดไม้ทำลายป่า  และการเผาทำลายป่าลดลง
                     3) จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                     4) ชุมชนมีที่การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี มีที่ทิ้งขยะประจำหมู่บ้าน

          5. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ เป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์กรให้มีความรู้ความชำนาญและทันสมัยพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทุกขั้นตอน  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ 
                    1) การบริหารจัดการภาครัฐการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชน และพัฒนาเทคโนโลยี
                    2) การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์กรความรู้
              แนวทางการพัฒนา
                    1) การพัฒนาการจัดเก็บรายได้และการเบิกจ่ายงบประมาณ
                    2) การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ
                    3) การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
             ตัวชี้วัด
                   1) องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น
                   2) บุคลากรในองค์กรมีความรู้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
                   3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
                   4) ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562