Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913220
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
946
1458
13421
3883856
38407
86535
3913220
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 13:00:50

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

ผลการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

     ผลการพัฒนา ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  (2557-2559)  ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ (แผนดำเนินงาน) ซึ่งก็เป็นไปตามแผนแต่เนื่องจากโครงการ / กิจกรรม  ในแผนพัฒนาสามปียังมีอีกมากประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมีงบประมาณไม่เพียงพอ  ทำให้การนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติสามารถดำเนินการได้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

    ผลการวิเคราะห์องค์กร เป็นการวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของท้องถิ่นรวมถึงการวิเคราะห์  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบคำถามว่า  ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพอยู่ในจุดไหน  สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์SWOT  ได้แก่
     จุดแข็ง   (Strength  : s)     
                1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจในการทำงานสูง
                2. มีอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคารสถานที่ที่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
                3. มีความคล่องตัวสูงในการตัดสินใจและบริหารจัดการ
                4. มีที่ทำการอยู่ติดถนนสายหลักทำให้การติดต่อประสานงานต่างๆสะดวกรวดเร็ว
                5. สมาชิกกลุ่มอาชีพให้ความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพต่างๆ
                6. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก  ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่นๆตามมา
                7. ในพื้นที่มีทรัพยากรดินและน้ำที่เหมาะกับการเกษตร
                8. มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
                9. มีแหล่งน้ำใต้ดินเป็นบริเวณกว้าง
                10. วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนมีความเข้มแข็งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
                11. ประชาชนมีความผูกพันกับประเพณีท้องถิ่น
                12. มีกลุ่มตัวแทนเยาวชนที่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

      จุดอ่อน (Weak : w)
                1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย  เป็นปัจจุบันและมีความครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังมี
                    ความล่าช้าอยู่มาก
                2. ปริมาณงานที่มีมาก  ทำให้ขาดการริเริ่มสร้างสรรค์และทำงานเชิงรุก
                3. บุคลากรบางคนยังขาดความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ  ไม่เอาใจใส่ต่องานและไม่มีจิตสำนึกในการให้บริการ
                4. การประสานงานการทำงานภายในตำบลยังขาดความร่วมมืออย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งกับผู้นำชุมชนและกลุ่มต่างๆ
                5. ประชาชนยังขาดการร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
                6. กลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้
                7. กฎหมู่บ้านยังมีความเข้มแข็งไม่เพียงพอ
                8. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน
                9. การบุกรุกที่สาธารณะเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนบริเวณใกล้เคียงทำให้ผืนป่าลดลง 
                10. เด็กรุ่นใหม่ไม่เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น 11. ปัญหาดินไม่เหมาะกับการเพาะปลูกเนื่องจากขาดความรู้
                      ด้านการบำรุงรักษาดินของเกษตรกร

       โอกาส (Opportunity : o)
                 1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ทั้งในเรื่องของงบประมาณ  วิทยาการต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง  เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                 2. มีการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองฯและเขตจังหวัดฯ
                     ช่วยให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
                 3. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
                 4. นโยบายประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                 5. นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายของชาติ และของจังหวัดขอนแก่น ทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็ว
                 6. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำ
                 7. นโยบายประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                 8. ภารกิจถ่ายโอนได้มอบอำนาจในการดำเนินงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 9. นโยบายรัฐบาลเร่งยกระดับสินค้าทางการเกษตร  ผลักดันราคาขายสินค้าเกษตรในราคาที่สูง ช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้
                 10.  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นได้เน้นให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการฟื้นฟู
                 11.  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่น

        อุปสรรค (Threat : t)
                  1. ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย  โดยเฉพาะระดับประเทศ  ทำให้เกิดความสับสนในการดำเนินงาน
                  2. นโยบายการพัฒนาในระดับจังหวัด ยังไม่เอื้อและสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
                  3. การกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังไม่ครบถ้วน  ชัดเจน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงบประมาณแผ่นดิน
                      ที่จะต้องจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  4. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบผันผวนไม่แน่นอนยากต่อการคาดการณ์ทำให้การทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ต่ำลง
                  5. สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน
                  6. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบผันผวนไม่แน่นอนยากต่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                  7. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆด้านโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างน้อย
                  8. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
                  9. วัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมเข้ามามีบทบาทในกลุ่มวัยรุ่น
                  10. สื่อการนำเสนอข่าวสารต่างๆมีหลายช่องทาง ทำให้การรับวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมมีอย่างแพร่หลาย

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
        การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาในเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  ได้จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี  โดยได้คำนึงถึงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนชุมชน  ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ  ในแผนพัฒนาตำบลสามปี  และการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยยึดหลักดังนี้ 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา 4) การายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 5) ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ทำการ 7) ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 8) การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องของประชาชน 9) ประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562